*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

Комбинираното производство на топлина и електричество (или когенерацията, както често се използва в Европа и други части на света) е едновременното производство на топлина и електричество от едно гориво.

      Предимства
Високият коефициент на полезно действие на когенерацията, сравнен с конвенционалното закупуване на ел. енергия и собствено производство на топлина на обекта, дава следните предимства:

 • Намалена нужда от електричество на обекта
 • Намалени разходи за електричество
 • Значително намаление на вредните емисии, сравнено с конвенционалните методи за генериране на електричество и употребата на собствени котли.

      Когенерационни газови двигатели
Комплектовката на когенерационния модул включва:

 • Газов двигател
 • Синхронен генератор
 • Монтажна рама или подова плоча
 • Топлообменници
 • Система за управление.

      Генериране на електричество
Газовият двигател е свързан към електрически генератор чрез задвижващо съединително тяло, за да се произведе електричество. Генераторът е свързан към електрически прекъсвач за свързване с електропреносната мрежа. Този прекъсвач се използва за синхронизиране на генератора с мрежата, ако трябва да работи паралелно на мрежовото захранване. Двигателят се върти с постоянна скорост от 1500 оборота в минута, независимо от товара. Генераторът има 4 полюса, които при 1500 об./мин. работят на 50 Hz, за да съвпаднат с честотата на мрежата.

      Регенериране на топлината
Топлината се регенерира под формата на гореща вода от охлаждащата система на двигателя, която включва:

 • Охлаждащата вода от ризата на двигателя
 • Охлаждане на смазочното масло
 • Междинен охладител на входящия въздух – първа степен.

Топлината от горещите отработени газове може да бъде регенерирана под формата на гореща вода или пара.

Възможно е и регенериране на топлината от по-ниска степен, а именно от излъчената топлина от двигател-генератор, междинният охладител втора степен и чрез кондензиране на отработените газове.

      Система за управление
Доставя се система за управление, която контролира:

 • Работата на двигателя
 • Параметрите, свързани с безопасността на работата
 • Връзките със системите на обекта
 • Визуализацията на информация
 • Управление на променлива мощност/производителност (ако е необходимо)
 • Мониторинг на параметрите
 • Дистанционни комуникации
 • Електроподаване към спомагателни системи и допълнително оборудване.

      Енергиен баланс
Обикновено при двигател с 1 MW електрическа мощност се получават 600 kW топлина от охлаждащите цикли на двигателя и 600 kW от отработените газове, когато са охладени до около 120оС (типично за регенирането на топлина при гориво природен газ).
Агрегати с по-ниска мощност ще имат по-голямо съотношение топлина към електричество в рамките на 2:1 за електрически мощности от порядъка на 100 kW. Агрегати с по-висока мощност ще имат по-ниско съотношение топлина към електричество. Един 3 MW  двигател е най-близо до съотношение 1:1.

Предлаганите от нас двигатели проявяват тенденция към по-ниски съотношения топлина към електричество като резултат от високоефективната концепция за производство, която се стреми да повиши до максимум ценната произведена електрическа енергия, която на свой ред намалява генерираната топлина. Това води до подобряване на рентабилността на инсталацията.

      Рентабилност на когенерацията
За да може когенерационната инсталация да бъде рентабилна, трябва да бъдат спазени два основни критерия:

 • Когенерационният агрегат да работи на максимален режим.
 • Броят на часовете да бъде значителен, обикновено поне минимум 4000 до 5000 часа на година.

За достигане горните критерии определянето на мощността на оборудването е ключова за рентабилността на инсталацията. В идеалния случай, за да се постигне най-добра възвръщаемост на инвестицията и най-бързо изплащане, когенераторната инсталация трябва да работи непрекъснато при пълна мощност. Друг фактор за избор на когенератор са капиталовите разходи за оборудване в €/kW и оперативните разходи, които намаляват драстично до около 1 MW. Над 1 MW разликата не е толкова значима и зависи от размерите на типа двигатели. Ето защо решението да се вземат няколко агрегата на мястото на един под 1 MW обикновено не носи финансова полза.

      Монтаж на когенерационна инсталация
Агрегатът изисква връзка към електрическата мрежа ниско или средно напрежение, в зависимост от размера на агрегата и съществуващата електрическа мрежа на обекта.  Необходимо е свързване към газопровод, което обикновено е от съществуващото захранване на котела; прави и обратни тръбни връзки към колектора на котела или паропровод към колектора; електрически връзки на управляващите устройства и телефонна линия.

      Оперативни връзки на когенерационната инсталация
Когенерационният агрегат се интегрира лесно в нова конструктивна схема или може да бъде приложен към съществуващ обект с минимум реконструкции. Той може да бъде монтиран по такъв начин, че да няма практическо въздействие върху цялостната работа на системата. Ако агрегатът изключи, тогава електричество ще се черпи от мрежата, като единствената разлика ще е забързването на електромера. Топлинните връзки са позиционирани на обратния поток на котела и затова отоплителната система усеща промяна, която се изразява в повишени топлинни изисквания, които се компенсират с увеличаване на производителността на котела.

      Тригенерация
Възможно е да се използва топлата вода и парата, регенерирани от когенерационния агрегат, за да се задвижи абсорбционен охладител. Това е особено подходящо за целогодишни приложения, например за охлаждане на компютърна зала или за технологичен студ.  Също и за климатизиране на помещения, когато е необходимо отопление през зимата и охлаждане през лятото.

Комбинирано производство
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни