*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Използване на биогаз
g1
i0
Биогазът – смес от метан и въглероден диоксид – се освобождава по време на анаеробната ферментация и служи като високоенергийно, СО2-неутрално гориво, което може да се използва като заместител на изкопаемите горива. Алтернатива за изхвърляне и обработка на биологични отпадъци.
Сметищен газ
g2
i0
Разграждането на органичната материя от микроорганизми започва няколко месе-ца след изхвърлянето й на сметище. Един от крайните продукти е газова смес, състояща се от 45-65% метан, 25-35% въглероден диоксид и 10-20% азот. Мета-нът е повече от 20 пъти по-токсичен за климата от въглеродния диоксид.
Канализационен газ
g2
i0
Канализационният шлам обикновено се получава като отпаден продукт от меха-ничния, биологичния или химичния стадий на очистка, след което се суши. Впо-следствие изсушеният шлам се подава във ферментатор, където от процеса на анаеробна ферментация се освобождава биогаз, съдържащ метан.
Пиролизен газ
g3
i0
С процеса термоселект е възможно да се оползотворят най-разнообразни видове отпадък, например битов и промишлен, натрошен материал, обемисти отпадъци, канализационен шлам, замърсена почва, както и материал от сметища. Процесът представлява затворена система за обработка на отпадък.
Газове от химическата промишленост
g4
i0
Като страничен продукт от производствения процес на формалдехид (необходим за производството на изкуствена смола, която се използва в промишленосттa) се извлича беден горивен газ за задвижване на когенерационни модули, произве-ждащи електричество и технологична пара.
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни