*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

      Търговия с квоти за емисии на парникови газове

Парниковите газове са основният причинител на глобалното затопляне. Затова съгласно Протокола от Киото, по който се изпълняват редица мерки за опазване на околнната среда, са нормирани квоти за замърсяване, с оглед постепенното му намаляване. Тези квоти се разглеждат в световен мащаб. Ако една държава или фирма замърсява повече от допустимото, то тя може да продължи да замърсява, но само ако участва пряко в така наречените механизми на  Протокола от Киото. Те предвиждат редица търговски начини, чрез които замърсяващите да платят на други, които могат да намалят замърсяванията при тяхната дейност под определените им норми. Тази възможност (от страната на намаляващия под лимита си за замърсяване) се нарича продажба на редуцирани (намалени) емисии. За да бъде търговията по-опростена, степента на замърсяването с различни вредни емисии се привежда към единна мярка на замърсяването, която се нарича  "въглероден еквивалент" и се бележи с СО2е.  За СО2е редукция плащат и така наречените “Въглеродни фондове”. Те са  доверителни фондове, управлявани от Международната банка за възстановяване и развитие с основна задача закупуване на редуцирани емисии за целите на Член 6 или 12 на Протокола от Киото и за споделяне на ползите от тях между държавите, участващи във Фонда.

При механизма "Съвместно изпълнение" развитите държави, които не могат да намалят собствените си емисии на парникови газове, инвестират в икономиките на страни в преход като нашата. В замяна донорите получават дял от намалените емисии. По този механизъм Р България в момента има редица съвместни проекти с Холандия, Австрия и др., а преговори се водят непрекъснато за съвместно изпълнение с Дания, Италия и Франция.

Международната търговия с емисии е един от гъвкавите механизми, предложени в Протокола от Киото за намаляване на емисиите като мярка срещу затоплянето на климата. Това е финансов механизъм за продажба на онази част от намаляването на СО2е емисии, която превишава поетите ангажименти и чрез който механизъм се осигуряват финансови средства за модернизиране на производствените системи. Търговията с емисии се осъществява на международно, национално и фирмено равнище. Европейският съюз се ангажира за периода 2008-2012 г. да постигне намаляване на парниковите газове с 8% (от равнището за 1990 г.), като страните ще поделят поетото задължение в пакет, някои от тях ще поемат по-големи дялове (Великобритания – 12,5%, Германия – 20%).

Търговията с редуцирани емисии се основава на използването на двата механизма по Протокола от Киото – “Съвместно изпълнение” и ”Международна търговия с емисии”, в които се предвижда да участват чужди и местни фирми.

      Вътрешна търговия със зелени сертификати

По Закона за енергетиката, влязъл в сила през декември 2003 г., се създава вътрешна българска система за издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) производителят му получава зелен сертификат, който е безналична ценна книга и се издава и регистрира от Държавния комитет по енергийно регулиране. Съгласно членове 161 и 163 от Закона за енергетиката, производителите на електроенергия от възобновяеми източници като вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н., както и при комбинирано производство на електро и топло енергия (когенерация) ще могат директно да продават зелените си сертификати на заинтересовани лица по цена, която ще се определя от търсенето и предлагането. В момента такива сертификати се търгуват на по-скъпи цени от продаваната електроенергия в редица държави от Евросъюза.

Това е един актуален съвременен начин за финансиране на екологично ориентирани проекти.
Обадете ни се – нашите експерти са готови да ви помогнат!


"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни