*

 

 
КОГЕНЕРАЦИЯ и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
g1

      Предлаганите от нас двигатели са целево проектирани газови двигатели, а не реконструирани дизелови. Тъй като са целево проектирани за работа на газ, двигателите работят изключително добре с най-различни газове:

      Природен газ
Понеже е с бедно съдържание на въглерод, но с високо съдържание на водород, природният газ има най-благоприятен баланс на въглероден диоксид. Изгарянето на природен газ дава около 40 до 50 % по-малко въглероден диоксид отколкото при изгарянето на въглища за производството на същото количество енергия.

      Сметищен газ
След като сметта на сметището е покрита с почва, разграждането на биологичната материя води до образуването на големи количества въглеводородни газове, особено метан, който е 21 пъти по-вреден за атмосферата от СО2, но може лесно да бъде изгорен в газов двигател. Процесът на разграждане на органичната материя в сметището, който води до генериране на значителни количества газ продължава около 15-25 години. Обемът на газа намалява постоянно през този период от време. Един тон отпадък дава общо около 150-200 Nm3 сметищен газ със съдържание на метан от около 50-60 %. Това приблизително е еквивалентно на количеството енергия, съдържащо се в 100 литра мазут. Тежката експлоатационна среда при двигателите, работещи със сметищен газ, е доказала по безспорен начин силните страни на целево конструираните газови двигатели над всички други алтернативни конструкции, произлизащи от дизеловите двигатели.

      Биогаз
Терминът „биогаз” се отнася за газове, получени при анаеробната ферментация на биологична материя. Основните съставки са метан и въглероден диоксид. Значетилни количества биогаз се получават при изваряване на шлам в резервоарите на пречиствателните станции (канализационен газ) и анаеробната ферментация на селскостопански отпадък и органични отпадъци в сметищата (сметищен газ). Тъй като биомасата е източник на енергия без нетни емисии на въглероден диоксид, използването му за гориво може да помогне за намаляване употребата на изкопаеми горива, като същевременно се намалява парниковият ефект.

      Коксов газ
При процеса на коксуване се получава кокс, коксов газ и катран. Основните съставки на коксовия газ са водород, метан и въглероден оксид. Коксовият газ трябва да бъде пречистен, за да се отделят по-малко летливите въглеводороди, които причиняват кондензация, преди да може да бъде използван за гориво в двигател с вътрешно горене.

      Минен газ
При добив на въглища под земята, освободеният газ метан образува силноексплозивна смес, когато се смеси с въздух. Потенциалната опасност, която се дължи на дифузното отделяне на този минен газ и неговата основна съставка – метан,  се намалява ефикасно с употребата му за генериране на енергия. Газът може да се използва за замяна на конвенционалните горива, намалявайки метановите емисии в атмосферата.

      Специални газове
Специалните газове обикновено са отпадни газове от промишлени или газификационни процеси. Използването им като горива за двигатели с вътрешно горене е важен принос за опазване на околната среда чрез ограничаване използването на изкопаеми горива и емисиите от вредни газове в атмосферата. Съществува значителен потенциал за оползотворяване на промишлени отпадни газове, водород, пиролизни газове, газове от дървен материал и факелен газ чрез изгарянето им в газови двигатели за генериране на елктричество.

Видове горивни газове
"Екоенерджи технолоджи" ООД, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" 1а, офис 406;
тел: 046/ 663 670, факс: 046/ 663 672; e-mail: office@EcoEnergyBG.eu
goto top Горе goto top home Начална страница map Карта mail Пишете ни login-bg.php Служебни